Náš tým

představení členů našeho týmu

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.,

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.,

senior partner, advokát

občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo, správní soudnictví

životopis
JUDr. Tomáš Kindl

JUDr. Tomáš Kindl

CEO, advokát

občanské právo, právo nemovitostí, obchodní právo/právo korporací, insolvenční právo

životopis
JUDr. Michaela Kindlová

JUDr. Michaela Kindlová

advokátka

občanské právo, právo nemovitostí, správní právo, rodinné právo

životopis
JUDr. Nikola Janáková

JUDr. Nikola Janáková

advokátka

občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo

životopis
Mgr. Petr Janák

Mgr. Petr Janák

advokátní koncipient

občanské právo, správní právo, právo municipalit, smluvní právo

životopis
Mgr. Michal Rohusch

Mgr. Michal Rohusch

advokátní koncipient

občanské právo, správní právo, právo municipalit a trestní právo

životopis

Právní služby

Ius est ars boni et aequi
- Publius Iuventilus Celsus (Dig. 1, 1, 1)

LITIGACE

Litigace (rozhodčí a soudní řízení) představuje oblast, která je nám důvěrně známa, neboť představuje hlavní náplň činnosti naší advokátní kanceláře. Máme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů jak v soudních, tak rozhodčích řízeních. Zastupujeme naše klienty u soudů v rámci celé České republiky, včetně Nejvyššího a Ústavního soudu. Někteří naši advokáti jsou též rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V oblasti soudních sporů, rozhodčích a jiných řízení poskytujeme našim klientům služby zahrnující komplexní soubor činností od okamžiku zahájení sporu, až do jeho vyřešení vč. následného výkonu rozhodnutí (exekuce).

Uvedené mimo jiné zahrnuje plánování procesní taktiky vedení sporu a analýzu rizik v celém průběhu sporu.

OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO

V korporátních záležitostech poskytujeme právní služby a poradenství od zakládání společností přes změny ve společnostech, až po fúze a akvizice či spory plynoucí z členství v korporaci nebo jejím statutárním orgánu, ale i řízené likvidace společností.

Tyto služby představují zejména:
- zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
- konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
- uzavírání smluv o převodu akcií nebo podílů
- přeměny obchodních společností
- likvidace obchodních společností.

Součástí procesu je vždy důkladná analýza práv a povinností vyplývajících z daného vztahu a z plánované transakce, vč. upozornění na možná rizika a navazující právní pomoci asistence při eliminaci nebo alespoň minimalizaci těchto rizik. Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti závazkového práva obsahují zejména: příprava a revize smluv, důkladná analýza práv a povinností, příprava všeobecných obchodních podmínek, vypracování vzorových i individuálních smluv dle požadavků a potřeb klienta, právní asistence při řešení identifikovaných rizik a již vzniklých sporných záležitostí.

OBČANSKÉ PRÁVO

Oblast občanského práva představuje základní odvětví, jemuž se věnují všichni členové našeho týmu.

Máme bohaté zkušenosti týkající se zejména:
- převodů vlastnictví
- zástavních práv a věcných břemen
- vydržení
- sousedských vztahů (vč. řízení o ochranu držby)
- vymáhání náhrady škody, bezdůvodného obohacení a dalších forem újmy
- vymáhání pohledávek (právní cestou)
- přípravy smluv (kupních, darovacích, nájemních či pachtovních, směnných, zástavních, smluv o dílo, licenčních smluv, smluv o zápůčjce a úvěrových smluv a dalších)
- uplatňování nároků z porušení těchto smluv
- nájmů a podnájmů věcí, tj. staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor i věcí movitých

...a další

RODINNÉ PRÁVO

Ve věcech práva rodinného se zabýváme jednak právní pomocí před založením rodiny (vč. poradenství ohledně způsobu budoucího majetkového uspořádaní manželů), jednak pomocí při rozvodech manželství a s tím souvisejícími řízeními, včetně:

- přípravy dohod o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství a řízení o úpravě těchto poměrů před soudem
- výživného nezletilých i zletilých dětí a výživného na manžela
- pomoc v řízeních o určení a popření otcovství
- přípravě všech listin potřebných k tzv. "dohodnutému" či nespornému rozvodu
- vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

INSOLVENCE

V oblasti insolvencí poskytujeme standardní služby, zejména právní pomoc při uplatnění pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, vč. zastupování v incidenčních sporech vyvolaných insolvenčním řízením.

Zabýváme se též zastupováním v incidenčních sporech o neúčinnost právních úkonů a o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, jakož i zastupováním v řízeních o popěrčích žalobách.

Naše kancelář až na naprosté výjimky neposkytuje právní službu spočívající v přípravě návrhu na povolení oddlužení.

SPRÁVNÍ A DAŇOVÁ ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ

Poskytujeme též právní poradenství a pomoc včetně zastupování v dalších druzích řízení vč. řízení

- správních a přestupkových
- daňových
- ve správním soudnictví vč.zastupování před správními soudy a v řízeních o kasační stížnosti
- v kárných řízeních

...výjimečně též ve věcech trestních

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytujeme též speciální služby zahrnující pomoc při optimalizaci a správě majetku, jakož i právní pomoc při zakládání neziskových entit, včetně

- zakládání a správu svěřenských fondů
- zakládání nadací, nadačních fondů, spolků a ústavů

...a další

Kontakty

Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov
Itel: +420 773 224 084
I sekretariat [zavináč] kindl-partneri [tečka] eu